Kuruluşu

 Kısa adı ATİB olan, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlarımızın inanç ve kültür değerlerini muhafaza etmek gayesiyle çalışmalar yapan Türk derneklerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir üst kuruluştur. 17 Ekim 1987 tarihinde resmen kurulan Avrupa Türk-İslam Birliği, bağlı kuruluşları ve kurucuları göz önüne alındığında Avrupa‘daki Türk insanına en az on beş yıldır hizmetler sunan bir misyonu temsil etmektedir.

Bilindiği gibi, 1960’lı yıllarda, Batı Avrupa ülkelerine bir işgücü göçü çerçevesinde gelen Türk insanının, bu yeni coğrafyada geçirdiği otuz yıllık zaman, bugün kendilerine yeni bir hukuki konum kazandırmıştır. Artık, konuyla uzaktan yakından ilgili herkes, bu ülkelerde yaşayan insanlarımızın, Türkiye’ye dönme eğilimi taşımadıklarını, kalıcı göçmenler olduklarını kabul etmektedir.

Avrupa‘nın bazı ülkelerinde, mahalli seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanmış olan yabancılar, artık daha ileri bir hukuki konum için mücadele veriyor: eşit haklar veya bir başka ifadeyle normal vatandaş statüsü.

Bu tespit, sadece Avrupa Türk-İslam Birliği‘ne değil, bu sahada faaliyet gösteren bütün kişi, kurum ve kuruluşlara yeni görevler yüklemektedir. Batı Avrupa ülkelerindeki insanlarımızın sosyal şuurlanması, karşılaşılan yeni meselelerin farkına varılarak, çözümü yolunda birlik ve beraberlik şuuruyla hareket edilmesi şeklinde ifade edilebilecek bu vazife, Avrupa Türk-İslam Birliği’nin yaptığı hemen bütün faaliyetlere temel teşkil eden unsurlardandır.

Avrupa Türk-İslam Birliği‘nin değişen sosyal şartlarla değişmeyecek ve devam edecek en temel özelliği ise, bir inanç hareketi olmasıdır. Kaynağını İslam‘dan alan, tarihi ve mevcut gerçeklerimize dayalı bir inanç hareketi olması, Avrupa Türk-İslam Birliği‘nin  hem mümeyyiz vasfı, hem de ana gayemizdir. ATİB‘i diğer kuruluşlardan ayıran en temel özellik ise, herhangi bir siyasi organizasyonun uzantısı olmamaksızın, sadece inanılan ve savunulan ilkelere dayanarak mücadelesini sürdürmektir.

Bu ana gayenin yanı sıra, Batı Avrupa‘daki insanlarımızın karşı karşıya oldukları mevcut gerçeklerden yola çıkılarak, Avrupa Türk İslam Birliği‘nin gayeleri şu şekilde özetlenebilir:

 

 

 Gayeleri

  • Batı Avrupa ülkelerinde inançlarımızı koruyabilmemiz ve devam ettirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz, İslamî kurumların oluşturulmasına katkıda bulunmak;

  • Batı Avrupa‘da Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi için gerekli sosyal yapılanmasını gerçekleştirmeye çalışmak;

  • Kazanılmış hakların yerinde ve zamanında kullanılması ve günün ihtiyaçlarına göre geliştirilebilmesi için sosyal ve siyasi sahalarda eşit hak mücadelesi vermek;

  • Batı Avrupa Türklüğünün başta Türkiye olmak üzere, yeni bir uyanışın eşiğindeki Türk dünyası ile sosyal ve kültürel temaslar geliştirmesini temin etmek; Türk dünyasının böyle bir geçiş döneminde ihtiyaç duyduğu konularda sözcüsü olmak ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda kamuoyu oluşturmak;

  • Batı dünyasında, özellikle komünizm iflasından sonra yoğunlaştırılan İslam ve İslam dünyası aleyhinde kamuoyu yönlendirme gayretkeşliğinin karşısında, İslam‘ın doğru tanıtılması için çalışmak; İslam ülkeleri ile sosyal, kültürel ve dini temaslar geliştirmek;

  • Batı Avrupa ülkelerinde kamuoyu ve devlet yetkililerini, inanç ve kültür değerlerimiz ile ilgili bilgilendirilerek yabancılara yönelik politikaların oluşturulmasında ön yargılar ile eksik ve yanlış bilgilerin sebep olabileceği yanlışlıkların önüne geçmeye çalışmak;

  • Üye derneklere, mahalli kuruluşlara, sayılan gayeler ve içinde bulunulan şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yeni bir dinamizm kazandırarak; faaliyetlerini koordine etmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetleri

Yukarıda kısaca değinilen gayelere hizmet edecek faaliyetler yaparak, yaşadığımız coğrafyada inanç ve kültür değerlerimizi canlı tutmak ve farklı bir inanç ve kültüre mensup insanların çoğunluğu oluşturdukları bir toplum içinde varlıklarını sürdürebilmelerinde Avrupa Türk-İslam Birliği; tarihi, sosyal ve dahası insani bir sorumluluk üstlenmektedir. Avrupa Türk-İslam Birliği kamuoyunda tesirleriyle yankı bulan, çok farklı tür ve sayıda faaliyet tertip etmektedir. Bunların belli başlıları çok kısa ve öz olarak şöyle sıralanabilir:

Eğitim Çalışmaları

Avrupa Türk-İslam Birliği‘nin faaliyetleri arasında eğitim çalışmaları ağırlıklı olarak yer almaktadır. Dünya gündeminde yer alan çeşitli konularla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik konferans, seminer ve paneller düzenlemekte, bunun yanı sıra okul tatillerinde gençler ve çocuklar için yatılı eğitim kampları tertiplenmektedir. Ayrıca bağlı dernek yöneticileri için hazırlanan eğitim kampları da, her sene bir başka Batı Avrupa ülkesinde yapılmaktadır. Dernek bünyelerinde düzenlenen çeşitli kurslar ile çocuklara yönelik Kur'an kursları, bilgi yarışmaları, Ramazan programları insanımızın ilgi gösterdikleri eğitim çalışmalarımızdandır.

Bu arada göçün otuzuncu yılı münasebetiyle düzenlenen 30. Yıl, kimlik, Din Eğitimi ve Dil panelleri ile Türk Dünyasındaki Gelişmeler ve Değişen Dünyada İslam panellerinin, gelişmeleri kamuoyuna yansıtma ve dünya gündemine mal etme açısından iz bırakan çalışmalar olarak değerlendirildiğini belirtmek gerekir.

                                                                                                                                                                                                                                                         | Impressum | Disclaimer

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.

 

Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33